Trung tâm Phát triển quốc tế thuộc Đại học Havard đã xây dựng một khung đánh giá sự sẵn sàng về thương mại điện tử nhằm tạo ra một công cụ giúp các nước đang phát triển có thể đánh giá được mức độ sẵn sàng về thương mại điện tử, những qua đó gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử ...

Từ năm 2006, hàng năm Economist Intelligence Unit tiến hành xếp hạng 70 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Từ năm 2007, hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát, đánh giá và xếp hạng Trang thông tin điện tử của các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được sử dụng như một công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam trên 9 lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế dân doanh.

Mặc dù công nghệ thông tin là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm cao của các cơ quan xây dựng chính sách pháp luật, các doanh nghiệp cũng như nhiều tổ chức khác nhưng có sự khác biệt đáng kể trong đánh giá mang tính định lượng đối với thực trạng của lĩnh vực này.

Phân Trang : [1] [2] [3]
Hoạt động Chỉ số TMĐT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế sốĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc