PHƯƠNG PHÁP
Cập nhật ngày : 8/4/2011 12:00:00 AM

Phương pháp xây dựng Vietnam eBusiness Index dựa trên các quan điểm chủ yếu sau:

·        Đối tượng trọng tâm để điều tra, phân tích và đánh giá mức động ứng dụng và triển khai thương mại điện tử là các doanh nghiệp trên mỗi địa bàn, đồng thời xem xét ở mức độ phù hợp các đối tượng liên quan khác là người tiêu dùng và các cơ quan chính phủ.
 
·        Đánh giá dựa trên thông tin thu thập được tại thời điểm gần nhất, căn cứ vào kết quả ứng dụng thương mại điện tử đạt được tới thời điểm điều tra (email, website, sàn TMĐT, online PR, hợp đồng có được nhờ eCom…), xét tới các yếu tố có ảnh hưởng tới việc ứng dụng thương mại điện tử giai đoạn tiếp theo (đầu tư, chính sách, sự quan tâm, số tài khoản ngân hàng cá nhân…)
 
·        Sử dụng tới mức cao nhất thông tin, số liệu liên quan có độ tin cậy cao từ các cơ quan, tổ chức và các cuộc điều tra khác (ICT Index, PCI, Báo cáo TMĐT, Xếp hạng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các website của các tỉnh)
 
·        Sử dụng bốn nhóm chỉ tiêu theo phương pháp đánh giá của Trung tâm Phát triển quốc tế thuộc Đại học Havard. Các trọng số cho từng nhóm cũng như các tiêu chí trong mỗi nhóm giữ ổn định trong vài năm để thuận lợi cho việc so sánh. Về dài hạn, căn cứ theo thực tiễn phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam có thể điều chỉnh các trọng số này.


Hoạt động Chỉ số TMĐT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế sốĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc