ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Cập nhật ngày : 8/4/2011 12:00:00 AM

Tại Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 7 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử. 

Chỉ số Thương mại điện tử (E-business Index, viết tắt là EBI) giúp cho mọi đối tượng có thể đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ tiêu. Qua đó, có thể đánh giá tổng thể về tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

Phạm vi triển khai Chỉ số Thương mại điện tử rộng khắp tất cả các tỉnh, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

VECOM cần vận động được sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử và công nghệ thông tin ở Trung ương cũng như ở các địa phương, sự ủng hộ của đông đảo các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Hoạt động truyền thông có vai trò to lớn trong cả ba giai đoạn, đó là các giai đoạn xây dựng chỉ số, công bố chỉ số và khai thác chỉ số này cho nhiều hoạt động liên quan tới thương mại điện tử như điều chỉnh chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hay các cân nhắc về kinh doanh.

VECOM cần phổ biến mọi thông tin liên quan tới Vietnam eBusiness Index trên website của mình, đồng thời hợp tác chặt chẽ với nhiều đơn vị báo chí, truyền thông để tuyên truyền về hoạt động này.


Hoạt động Chỉ số TMĐT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế sốĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc