Công văn phối hợp khảo sát Chỉ số Thương mại điện tử năm 2014
Cập nhật ngày : 9/24/2014 2:42:04 PM

Tại Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai nhiệm vụ hàng năm xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử. Nhiệm vụ xây dựng và quảng bá chỉ số này tiếp tục được nêu trong Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014.

Chỉ số Thương mại điện tử giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá nhanh chóng và tin cậy mức độ ứng dụng thương mại điện tử theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ tiêu. Thông qua Chỉ số Thương mại điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương có thể bổ sung, điều chỉnh các chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn sự phát triển thương mại điện tử tại mỗi địa phương cũng như trên cả nước.

Với sự giúp đỡ của nhiều Sở Công Thương, Hiệp hội Thương mại điện tử đã hoàn thành và công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2012 và năm 2013. Những thông tin trong các Báo cáo đã được nhiều cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông sử dụng, góp phần tích cực vào việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật cũng như triển khai thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh.

Năm 2014, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tiến hành xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử năm 2014 và có công văn đề nghị các Sở Công Thương phối hợp cùng giúp đỡ Hiệp hội khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại địa phương mình.

Download công văn.


Hoạt động Chỉ số TMĐT
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế sốĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
vdc vdc vtc vdc ven vdc vdc vdc